Kullka, teksty z marca 2013 roku

22 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Miłość, która jest sil­na po­radzi so­bie ze wszystkim. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2013, 11:03

Każde­go dnia uświada­miasz mnie jak wiele dla mnie znaczysz - niech tak będzie już zawsze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 marca 2013, 00:15

Każda niedo­kończo­na spra­wa od­bi­je się echem w głowie i będzie wracać.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 marca 2013, 10:19

Jeśli dru­giej stro­nie za­leży to nie mu­sisz pro­sić o uwagę, o czas.. Ale jeśli nie za­leży to możesz stanąć na rzęsach, a to i tak nicze­go nie zmieni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2013, 21:15

W nieo­cze­kiwa­nych pożeg­na­niach naj­gor­sze jest to, że ludzi nie stać na­wet na jed­no słowo pożegnania..

In­spi­rac­ja Katjaa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2013, 00:07

Po­ciągi można bar­dzo łat­wo porównać do ludzi. Mi­mo te­go, że niektóre się spóźniają i za­wodzą to i tak na niektóre cze­ka się z og­romnym utęsknieniem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 marca 2013, 22:04

Zam­knięty roz­dział z przeszłości nig­dy nie po­winien zos­tać zaczęty na no­wo - może zniszczyć teraźniejszość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 marca 2013, 08:56

Oszu­kiwa­nie sa­mego siebie ma sens, dopóki praw­da nie zaczy­na przeszkadzać. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 16 marca 2013, 14:29

Jed­ne­go jes­tem pew­na - czas nig­dy się nie co­fa bez względu na to, jak człowiek bar­dzo te­go chce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2013, 09:30

Nie mu­sisz uciekać od przeszłości. Ona sa­ma w pew­nym mo­men­cie przes­ta­nie cię gonić. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 marca 2013, 21:47
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]