Kullka, teksty z maja 2011 roku

9 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Czys­ta na­miętność, bez miłości, bez do­tyku, bez przy­jaźni. Na­miętność słów. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 maja 2011, 22:11

Są słowa, za których cof­nięcie człowiek od­dałby życie, ale są też ta­kie, których powtórze­nie wiąże się z og­romnym bólem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 maja 2011, 14:12

Szko­da cza­su na by­cie czyjąś op­cją awaryjną. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 maja 2011, 00:00

Wielu słów nie wy­powie­dzieli­byśmy, gdy­byśmy mieli świado­mość, jak od­działują na dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 maja 2011, 09:34

Wiesz, kiedy Cię kocham? Nie wte­dy, gdy szep­czesz kom­ple­men­ty do ucha, ku­pujesz kwiaty i pre­zen­ty, ale wte­dy, gdy mo­je życie ro­bi obrót o trzys­ta sześćdziesiąt stop­ni, a Ty nie poz­wa­lasz, abym upadła i jes­teś moją podporą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 maja 2011, 17:56

Nie ma rzeczy niemożli­wych. Są tyl­ko ta­kie, w które trze­ba włożyć dużo wy­siłku i pracy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 maja 2011, 14:39

Po głębszym poz­na­niu człowieka możemy się do­wie­dzieć, że jest on zu­pełnie kimś in­nym niż po­kazy­wały pozory. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 maja 2011, 18:54

Bo ser­ce to czy­ny, a nie złud­ne słowa.


___________________________________________
Jut­ro usu­wam kon­to, to była os­tatnia mo­ja myśl tutaj. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 maja 2011, 14:49

Dzi­siaj jak ko­goś nie darzy­my sym­pa­tią to usu­wamy go ze zna­jomych za­miast po pros­tu zep­chnąć ze schodów. Fakt, ale le­piej usunąć niż dot­knąć by­le co, a za człowieka odpowiadać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 maja 2011, 23:28
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]