Kullka, teksty z lutego 2013 roku

26 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Do prze­bacze­nia nie zaw­sze trze­ba mieć od­wagę. Nie każde­mu można wy­baczyć, bo nie każdy na to zasługuje. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 lutego 2013, 09:21

"Świat be­zus­tannie się przeob­raża. Ten, ko­go spot­kałeś zno­wu się po­jawi. Ko­mu poz­wo­liłeś odejść, powróci. Nie od­rzu­caj poz­na­nych dob­rodziej­stw. Sta­raj się pojąć to, co się dzieje z tobą, a zro­zumiesz, co się dzieje wokół ciebie."

Myśl nie mo­ja, ale og­romnie mi się spo­dobała i mu­siałam gdzieś zanotować. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 lutego 2013, 21:25

Cza­sem tra­gedia ot­wiera in­ne drzwi, cza­sem zaczy­namy kochać ko­goś, kto nie jest nam do nicze­go potrzebny. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 lutego 2013, 14:37

Kil­kakrot­nie, wielok­rotnie? Nie wiem, już stra­ciłam rachubę w tym wszys­tkim, ile ra­zy brałam te­lefon do ręki, wyszu­kiwałam w książce te­lefo­nicznej jedną i tą samą nazwę i chciałam na­cisnąć 'zadzwoń', ale odkładałam te­lefon twier­dząc, że to i tak bez sensu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lutego 2013, 00:12

Z za­kocha­nym tak sa­mo jak z pi­janym - ni­by świado­my, ni­by ko­jarzy, ale jak już wyt­rzeźwieje to większości nie chce pamiętać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2013, 00:21

Ludzie uśmie­chający się na co dzień naj­częściej skry­wają noszo­ny w so­bie og­rom bólu i cierpienia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lutego 2013, 13:19

Ciężkie chwi­le, gdy próbu­jesz poz­być się uczu­cia, a ono wciąż wzrasta.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lutego 2013, 00:20

Mi­ja miesiąc, a te­lefon na­dal mil­czy. Dlacze­go o mnie za­pom­niałeś? Nie sądziłam, że uczu­cie do człowieka może być tak og­romne i jed­nocześnie tak krzyw­dzące. Od­wra­cam się od ludzi, którym na mnie za­leży, którzy o mnie dbają. Ury­wam kon­takty, nie pot­rze­buję już ta­kiego życia.

Życie często bled­nie, gdy bra­kuje w nim słońca. Mi bra­kuje ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lutego 2013, 00:05

Nig­dy nie próbo­wałam być ideal­na, ale próbo­wałam być tą, która ci wystarczy.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lutego 2013, 00:48

Od­ległość - dzi­siaj to nieko­nie­cznie ki­lomet­ry, ale prze­paść między dwojgiem.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lutego 2013, 00:28
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]