Kullka, teksty z listopada 2010 roku

28 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Na­wet na ser­cu z ka­mienia gro­madzą się rysy. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 listopada 2010, 10:36

Gdy­by miłość miała miała ręce i no­gi, a do te­go pot­ra­fiłaby chodzić i łapać za ręce ludzi, którzy do siebie pa­sują to za­pew­ne dzi­siej­sze­go wie­czo­ru spa­cero­wali­byśmy uli­cami nasze­go miasta. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 listopada 2010, 20:59

Ani płacz ani smu­tek ani groźby nie po­mogą w zro­zumieniu matematyki. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 listopada 2010, 20:06

I choćbym nie wiado­mo jak chciała to nie znajdę w so­bie ty­le od­wa­gi, aby po­dejść i po­roz­ma­wiać. Tak sa­mo jest z Tobą. Pat­rzysz z tęsknotą w oczach i prag­nieniem, chcąc po­dejść, ale nie pot­ra­fisz przełamać ba­riery pt "co ja mam powiedzieć"?. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 listopada 2010, 14:29

Naj­bar­dziej de­ner­wu­je mnie w fa­cetach to, że jeszcze nie zdążę go poz­nać, a wszys­cy dookoła wiedzą od niego, że próbuję go podrywać. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 listopada 2010, 14:02

Złama­ne ser­ce można leczyć niena­wiścią, lecz nie ma po co, bo po dru­giej stro­nie prze­paści stoi no­wa miłość. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 listopada 2010, 14:17

Gdy­by myśli umiały mówić, a ser­ce wychodzić z pier­si i spa­cero­wać wokół włas­nej sym­pa­tii to każdy wie­działby, że jes­tem zakochana. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 listopada 2010, 16:11

Sie­działa na łóżku, trzy­mając twarz uk­rytą w dłoniach. Po raz ko­lej­ny zas­ta­nawiała się, jak to się dzieje, że po ja­kimś cza­sie w związkach przychodzą ciche dni. Nie pot­ra­fiła wy­pełnić tej pus­tki po­między jed­nym, a dru­gim kątem mie­szka­nia. Było zbyt cicho. Na­wet włas­ne myśli słyszała tak, jak­by była na hucznej zabawie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2010, 00:06

W życiu is­tnieją chwi­le, kiedy łzy napływają do oczu bez spec­jalnej okazji. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 listopada 2010, 14:32

Gdy świat wy­myka mi się z rąk, wte­dy zaczy­nam do­ceniać każdą chwilę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 listopada 2010, 15:21
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]