Kullka, teksty z lipca 2012 roku

13 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Każda burza ma swój początek i koniec. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 lipca 2012, 09:03

I to uczu­cie, że nikt cię nie pot­rze­buje - zni­ka wraz z ciepłem ko­goś bliskiego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2012, 00:37

Nie pro­siłabym cię o nic, gdy­by nie do­tyk two­jej dłoni, który da­je mi tak wiele siły w po­kony­waniu trudności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lipca 2012, 00:23

Niepos­kro­mionych myśli całe duże pudło w mo­jej małej głowie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2012, 08:24

Mężczyz­na - je­den człowiek, a pot­ra­fi tak bar­dzo wywrócić do góry no­gami świat kobiety.


De­dykuję tę myśl M..
Bo wy­wołałeś w moim ser­cu coś, cze­go nie pot­ra­fię opi­sać słowa­mi i tak wiele dzięki To­bie się zmieniło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2012, 00:30

Świat ludzi z mas­ka­mi ideal­nie uk­ry­wającą fałszy­wość nie jest nam dziś obcy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 lipca 2012, 09:57

Rzu­cając ko­muś kłody pod no­gi pa­miętaj, że sam możesz się o nie potknąć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lipca 2012, 07:54

Bez względu na wszys­tko zaw­sze słuchaj głosu swo­jego ser­ca, bo tyl­ko ono wie, cze­go tak nap­rawdę prag­niesz, a głos ro­zumu nie spra­wi, że będziesz szczęśliwy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lipca 2012, 11:04

Wewnętrzne roz­darcie, gdy mu­sisz do­konać wy­boru, a wiesz, że ani je­den ani dru­gi wybór nie uczy­ni cię szczęśliwym.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 lipca 2012, 00:32

Trud­no za­pom­nieć o złych chwi­lach, tęskniąc i mając przed ocza­mi te dobre. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lipca 2012, 02:39
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]