Kullka, teksty z lipca 2010 roku

22 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Do­bija mnie sa­ma myśl, że pro­wadził mój wóz. Jed­nak naj­gor­sze jest to, że jechała w nim in­na kobieta. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 lipca 2010, 11:04

Gdy­bym mogła cofnąć czas nig­dy nie po­kochałabym Ciebie, nie dot­knęła Two­jej ręki, nie poczuła sma­ku ust i za­pachu włosów. Nig­dy też nie poz­wo­liłabym, abyś zbliżył się do mnie tak blis­ko, że mo­je ser­ce byłoby skłon­ne Cię po­kochać, ale wte­dy.. Wte­dy zadzwo­niłby budzik i poin­formo­wał mnie, że po­ra obudzić się ze snu, w którym wy­dawało mi się, że cofnęłam czas. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 lipca 2010, 01:03

Nieod­wza­jem­niona miłość to jak jaz­da na ro­werze, mając połama­ne no­gi. Bezsilność. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 lipca 2010, 01:52

Czy mówiąc kocham wiesz, co mam na myśli? Pod ty­mi słowa­mi może kryć się niena­wiść, złość, ból. I to jest właśnie powód, aby nie wie­rzyć do końca we wszys­tko, co mówią ludzie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 lipca 2010, 14:46

Cza­sem, gdy ból roz­ry­wa trze­ba wziąć widły i go ni­mi zaszyć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 lipca 2010, 08:30

Przeczu­wałam, że wiado­mość o tym, że jes­tem z kimś za­boli go. Zaz­drość będzie roz­chodzić się po je­go ciele jak tru­ciz­na. Będzie go zżerać. Pew­ne­go dnia na uli­cy sta­nie nap­rze­ciw­ko mnie i wzro­kiem za­pyta: dlacze­go? Pat­rząc na dziew­czynę przy je­go bo­ku od­po­wiem: dlatego. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 lipca 2010, 00:06

"Żeby tyl­ko nie zniknął tym ra­zem" - po­myślała i zdmuchnęła świe­czki na torcie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 lipca 2010, 00:11

Wolę kochać te­go, który jest nieosiągal­ny i mnie nie skrzyw­dzi niż te­go, który jest na wy­ciągnięcie ręki i ra­ni jak cierń. Przez te­go pier­wsze­go nie wy­leję morza łez, a przez te­go dru­giego stworzę z łez ocean. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 lipca 2010, 00:08

Z czys­tym su­mieniem daję Ci ten kom­fort by­cia sobą. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 lipca 2010, 00:00

Sku­banie ziaren słoneczni­ka ko­jarzy mi się z bar­barzyństwem. Po­rywasz ko­goś z otocze­nia, ob­dzierasz ze skóry i do­konu­jesz kon­sum­pcji je­go wnętrzności. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 lipca 2010, 19:32
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]