Kullka, teksty z grudnia 2012 roku

31 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

Boję się niewy­powie­dzianych słów, palących żyw­cem mój umysł. Ból, zrodzo­ny na dnie ser­ca uczy się ga­sić słowa, będące echem moich myśli. To echo no­si two­je imię.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 grudnia 2012, 00:07

Ta pus­tka w oczach, ten nieobec­ny wzrok. W ser­cu tląca się nadzieja pod­czas ko­lej­nych bez­sennych no­cy. I naiw­na wiara, że nasze dłonie splotą się we wza­jem­nym uścis­ku. Oraz wyob­raźnia wy­biegająca w przyszłość, w której nas nie będzie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 grudnia 2012, 00:50

Boję się, że nie znajdę słów, by wy­razić to, co czuję, gdy spoj­rzysz w me oczy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 grudnia 2012, 00:27

Każda próba zro­zumienia ko­biety lub mężczyz­ny jest fak­tycznie trud­na, ale do opanowania. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2012, 02:03

Ma­my ta­kie cza­sy, że ludzie wiążą się z niewłaści­wymi oso­bami tyl­ko po to, żeby nie być samotnym.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 grudnia 2012, 09:58

Trud­na miłość, gdy jed­no nie do­myśla się, co dru­giemu złego zrobiło. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 grudnia 2012, 00:30

Two­je mil­cze­nie ut­wier­dza w prze­kona­niu, że nic dla ciebie nie znaczę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 grudnia 2012, 00:38

Nig­dy nie potępiaj człowieka, dopóki nie poz­nasz je­go his­to­rii. Być może dzi­siej­szy os­chły człowiek to ten, która wczo­raj wy­ciągał po­mocną dłoń w kierun­ku próbujących od­bić się od dna. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 24 grudnia 2012, 03:07

Uczu­cie og­romnej bez­radności, gdy widzisz, jak zastępu­je cię ktoś trze­ci. Chy­ba nig­dy nie będę w sta­nie pojąć, dlacze­go blis­cy so­bie ludzie stają się so­bie naj­bar­dziej ob­cy­mi i dlacze­go miłość tak często przeradza [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2012, 00:06

Usu­nięcie nu­meru te­lefo­nu nies­te­ty w żaden sposób nie usu­nie wspomnień. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 grudnia 2012, 00:20
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]