Kullka, teksty z grudnia 2010 roku

18 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Kul­lka.

No­wy Ro­ku - jeżeli spra­wisz, że będę się wy­sypiać, spędzać więcej cza­su z blis­ki­mi, będę uczyć się na włas­nych błędach i przes­tanę kochać mężczyznę, który po­za czub­kiem swo­jego no­sa i dziew­czy­nami ze zbyt dużą ilością ma­kijażu nie widzi nic, spra­wisz, że będę naj­szczęśliw­sza na ziemi. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2010, 12:45

Nie wiem, czy ludzie by­liby ta­cy szczęśli­wi, gdy­by wie­dzieli, że wielu z nich jest po­wodem łez innych. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 grudnia 2010, 19:22

Każda ko­lej­na książka, która wpad­nie w mo­je ręce uka­zuje mi w swo­jej treści ma­lutką cząstkę mnie. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 27 grudnia 2010, 16:29

Na­wet pod­czas świąt są chwi­le, kiedy mam ochotę zam­knąć się w swoim wyima­gino­wanym świecie i po­wie­dzieć, żeby wszys­cy da­li mi święty spokój. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 grudnia 2010, 12:16

Przy­jaciel to skarb. Ale to także ktoś, z kim można mieć ubaw na­wet ze zwykłej roz­mo­wy te­lefo­nicznej z jakąś osobą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 grudnia 2010, 22:10

Teore­tycznie każdy dzień jest in­ny, a prak­tycznie każdy ta­ki sam. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 grudnia 2010, 19:21

Gdy ci ser­ce sie­dzi na ra­mieniu, zrób 'pstryk' i te­lepor­tuj z pow­ro­tem do piersi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 grudnia 2010, 15:11

Pra­ca nad włas­nym cha­rak­te­rem - chcieć to móc, lecz nie zaw­sze jest w nas ty­le sił i chęci by co­kol­wiek zmienić. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 grudnia 2010, 16:49

Naj­piękniej­sza praw­da może oka­zać się zgub­na, gdy jest wy­powiada­na z ust wroga. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 grudnia 2010, 09:35

Jak się chce to się szu­ka spo­sobu, a jak się nie chce szu­ka się po­wodu - zna­lazłam mi­lion po­wodów, aby z nim po­roz­ma­wiać, ale ani jed­ne­go spo­sobu, żeby to zrealizować. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 grudnia 2010, 16:46
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]