Kullka

779 tekstów – auto­rem jest Kul­lka.

Za­tem kim jest przy­jaciel? Przy­jaciel to nie jest oso­ba, która po­wie Ci, że pięknie wyglądasz i będzie pra­wił kom­ple­men­ty każde­go dnia. Przy­jaciel to nie jest oso­ba, która przy­taku­je Ci we wszys­tkim. Praw­dzi­wym przy­jacielem jest ta oso­ba, która w sy­tuac­ji, gdy wpa­dasz w dep­resję i załama­nie ro­bi wszys­tko, żeby Cię z te­go wy­ciągnąć, a nie rzu­ca "będzie dob­rze, nie mar­tw się, po­radzisz sobie". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 czerwca 2017, 14:55

'Nig­dy nie re­zyg­nuj z te­go, co dla Ciebie ważne… nie re­zyg­nuj z te­go, co mówi ci ser­ce. Cza­sem jest le­piej gorzko się roz­cza­rować, niż żałować do końca życia. Żałować, że nig­dy się nie spróbowało.' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 17:07

"Może to jest właśnie sza­lona miłość. Miłość dwóch sza­leńców. Cho­ciaż próbo­wałem odejść i pot­ra­fiłem zaan­gażować się w miłość gdzie in­dziej, to wszys­tkie dro­gi pro­wadziły mnie z pow­ro­tem do Ciebie". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2017, 00:31

W ciągu jed­nej godzi­ny skleiłeś wszys­tkie potłuczo­ne we mnie kawałki.

kocham cię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 21:18

Prob­lem po­lega na tym, że ludzie za bar­dzo wszys­tko analizują. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2017, 01:14

"Jes­teś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj się. Idź do przo­du. Miej zaw­sze plan B. Mu­sisz ze wszys­tkim umieć po­radzić so­bie sa­ma. Na­wet wte­dy, gdy ktoś cię opuści, dasz so­bie radę. Jes­teś wol­na i nie bój się swo­jego to­warzys­twa. Nie za­pomi­naj ile jes­teś war­ta, jak cen­ne jest mieć cię obok." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2016, 18:48

Zdarzają się cza­sem w życiu oso­by, które zmieniają wszys­tko. A ich odejście zmienia jeszcze więcej. Ale gdy nap­rawdę kochasz, poz­wa­lasz odejść ta­kiemu człowieko­wi. Nie możesz go więzić. Ani też nie możesz więzić siebie stojąc przy kimś, kto nie ma dla Ciebie miej­sca w swoim sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 listopada 2016, 20:51

"Nie może być dla ko­biety większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. Po pros­tu jest i da­je jej pew­ność, że będzie na wie­czność. Boisz się tyl­ko, że ta wie­czność - bez tych wszys­tkich stan­dardo­wych obiet­nic - będzie krótka." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2016, 01:10

"Wy­jechała z mias­ta, a ja zacząłem tęsknić. Z ty­god­nia na tydzień co­raz bar­dziej. Po kil­ku miesiącach zro­zumiałem, że nie pot­ra­fię o niej za­pom­nieć, co więcej - pa­miętałem ją co­raz bar­dziej, wspo­minałem, przypominałem [...] — czytaj całość

aforyzm • 11 listopada 2016, 22:22

"Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam się, czy po tych wszys­tkich la­tach chciałbyś się spot­kać i wszys­tko powtórzyć?"

A ja zas­ta­nawiam się czy po tych wszys­tkich la­tach war­to się spot­kać. Czy war­to na no­wo so­bie złamać ser­ce po raz ko­lej­ny tyl­ko po to, żeby choć na chwilę zo­baczyć te oczy, w których się za­kochałam do szaleństwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lipca 2016, 22:43
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2017, 16:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zatem kim jest przy­jaciel? [...]

19 kwietnia 2017, 12:16Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Może to jest właśnie [...]

10 kwietnia 2017, 21:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st W ciągu jed­nej godzi­ny [...]

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]