Kullka

775 tekstów – auto­rem jest Kul­lka.

Prob­lem po­lega na tym, że ludzie za bar­dzo wszys­tko analizują. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2017, 01:14

"Jes­teś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj się. Idź do przo­du. Miej zaw­sze plan B. Mu­sisz ze wszys­tkim umieć po­radzić so­bie sa­ma. Na­wet wte­dy, gdy ktoś cię opuści, dasz so­bie radę. Jes­teś wol­na i nie bój się swo­jego to­warzys­twa. Nie za­pomi­naj ile jes­teś war­ta, jak cen­ne jest mieć cię obok." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2016, 18:48

Zdarzają się cza­sem w życiu oso­by, które zmieniają wszys­tko. A ich odejście zmienia jeszcze więcej. Ale gdy nap­rawdę kochasz, poz­wa­lasz odejść ta­kiemu człowieko­wi. Nie możesz go więzić. Ani też nie możesz więzić siebie stojąc przy kimś, kto nie ma dla Ciebie miej­sca w swoim sercu. 

myśl • 12 listopada 2016, 20:51

"Nie może być dla ko­biety większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. Po pros­tu jest i da­je jej pew­ność, że będzie na wie­czność. Boisz się tyl­ko, że ta wie­czność - bez tych wszys­tkich stan­dardo­wych obiet­nic - będzie krótka." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2016, 01:10

"Wy­jechała z mias­ta, a ja zacząłem tęsknić. Z ty­god­nia na tydzień co­raz bar­dziej. Po kil­ku miesiącach zro­zumiałem, że nie pot­ra­fię o niej za­pom­nieć, co więcej - pa­miętałem ją co­raz bar­dziej, wspo­minałem, przypominałem [...] — czytaj całość

aforyzm • 11 listopada 2016, 22:22

"Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam się, czy po tych wszys­tkich la­tach chciałbyś się spot­kać i wszys­tko powtórzyć?"

A ja zas­ta­nawiam się czy po tych wszys­tkich la­tach war­to się spot­kać. Czy war­to na no­wo so­bie złamać ser­ce po raz ko­lej­ny tyl­ko po to, żeby choć na chwilę zo­baczyć te oczy, w których się za­kochałam do szaleństwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lipca 2016, 22:43

Jeżeli ktoś blis­ki Cię za­wiódł, nie bądź smut­na. Nie ob­wi­niaj się, że zro­biłaś coś nie tak. Współczuj oso­bie, która Cię za­wiodła, bo stra­ciła coś naj­cenniej­sze­go - Two­je zaufa­nie.


Za­wiodłeś mnie. Za­waliłeś na całej linii. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lipca 2016, 14:40

Tak długo, jak masz na swoich us­tach smak moich ust, mam powód, by do Ciebie wracać.. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2016, 23:59

Cza­sem mu­sisz odejść od ko­goś, dzięki ko­mu czułaś się szczęśli­wa. Mu­sisz zos­ta­wić coś, co nie ma kon­ty­nuac­ji w przyszłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2016, 19:18

Chcę Ci pomóc - po­wie­dział ten, który chciał mnie wyp­chnąć z je­denas­te­go piętra wbi­jając szty­let ze słów pros­to w plecy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lutego 2016, 12:10
Kullka

Cytaty i myśli znajdujące się tutaj są mojego autorstwa i są objęte ochroną praw autorskich. W związku z tym nie wyrażam zgody na kopiowanie i udostępnianie mojej twórczości. Posiadam również konto na demotywatorach i możliwe, że znajdziecie tam niektóre moje cytaty. Nick to NiebieskiePaznokcie.

Zeszyty
  • Najlepsze. – To, co tra­fia do mo­jego ser­ca i duszy..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kullka

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 marca 2017, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Problem po­lega na tym, [...]

13 listopada 2016, 22:12Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

13 listopada 2016, 20:25truman sko­men­to­wał tek­st Jesteś wol­na. Zaw­sze. Reali­zuj [...]

12 listopada 2016, 20:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie może być dla [...]

27 lipca 2016, 19:21Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 23:03yestem sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:56onejka sko­men­to­wał tek­st Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam [...]

16 lipca 2016, 22:51Kullka sko­men­to­wał tek­st Tak długo, jak masz [...]

16 lipca 2016, 22:47Kullka sko­men­to­wał tek­st Chcę Ci pomóc - [...]

15 lipca 2016, 17:22yestem sko­men­to­wał tek­st Bądź dum­ny­ze swoich blizn [...]